แนะนำวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

posted in: Blog | 0

เนื่องจากอีก 5 เดือนข้างหน้า กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 นี้ ทำให้หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เพื่อเพิ่มความเข้าใจกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น

แนะนำวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

แนะนำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในบางมาตรา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน

Youtube : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

PDPA คืออะไร แบรนด์และผู้บริโภคต้องปรับตัวและรู้อะไรบ้าง

เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เตรียมจะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้ แบรนด์และนักการตลาดจะต้องปรับรูปแบบการทำงานอย่างไร

Youtube : THE STANDARD

 

EconFin Talk & Share | PDPA & GDPR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (Personal Data Protection Act : PDPA) พร้อมทบทวนข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation : GDPR) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลให้เพิ่มหรือลดความมั่นคง (Security) กับความปลอดภัย (Safety) หรือไม่ หากทำอะไรผิดพลาดไปจาก พ.ร.บ. จะโดนจับหรือไม่ ฯลฯ

Youtube : ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ – BOTLC

 

ทำความรู้จัก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)

PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือด
ร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป

Youtube : Mindphp Videoman

 

กฏหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA คืออะไร!? สำคัญอย่างไร! หาคำตอบได้ในคลิปนี้!

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญต่อจากนี้ไป! พลาดทีเดียว โดนปรับสูง ทำความเข้าใจกับกฏหมายฉบับนี้ได้ในคลิปนี้เลย!

Youtube : DigitalBusinessConsult

 

ข้อมูล : iok2u.com