DIRECT MAIL

posted in: Services | 0

การทำ Direct Mail เราจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว อาจจะใช้ข้อมูลสมาชิก หรือประวัติการเข้ามาใช้งานของลูกค้า อาทิ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, ที่อยู่ ลักษณะนิสัย ความต้องการ หรือชอบใช้สินค้าประเภทไหน เป็นต้น